W czerwcu najwięcej szkolnych akcji @NieTolerujePrzemocy
30cze

W czerwcu najwięcej szkolnych akcji @NieTolerujePrzemocy

Czerwiec okazał się miesiącem walki z przemocą rówieśniczą.

Zuza Jabłońsska rulez
31maj

Zuza Jabłońsska rulez

Każdy z nas jest inny i to chyba jest w tym wszystkim fajne, że świat przez to jest kolorowy. Najważniejszy w tym wszystkim jest wzajemny szacunek i tolerancja – właśnie takie motto propagowała Zuza Jabłońska prowadząc warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Ruszyły pierwsze kampanie @NieTolerujePrzemocy
20maj

Ruszyły pierwsze kampanie @NieTolerujePrzemocy

No i zaczęło się ruszyły pierwsze kampanie społeczne wymyślone, przygotowane i zrealizowane przez uczestników naszego projektu – Ambasadorów walki z przemocą rówieśniczą.

Krótko o projekcie

Projekt „Nie toleruję przemocy” przygotowany został jako kontynuacja przedsięwzięcia z 2018 roku finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości. Nakierowany jest na zapobieganie i minimalizowanie przemocy rówieśniczej. W ramach projektu zaplanowano, przy wsparciu merytorycznym pedagogów i specjalistów z policji, opracowanie przez uczniów pomorskich szkół kampanii społecznych zwiększających wrażliwość młodzieży na rzecz poszanowania różnorodności przekonań i praw ucznia oraz przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści jako następstwa braku tolerancji. Wybrani w poszczególnych szkołach przedstawiciele utworzą grupy ambasadorów walki z przemocą rówieśniczą. Po odpowiednim przeszkoleniu – warsztaty, spotkania, zrealizują oni kampanie edukacyjne w swoich szkołach. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności będą ambasadorami walki z przemocą, wsparciem dla uczniów, wypracują w swoich szkołach kampanie edukacyjne akceptowalne przez uczniów, bo przez nich przygotowane. Uczniowie przygotują inicjatywy przeciwdziałające mowie i aktom nienawiści, opracują filmy i bajki profilaktyczne, które będą m.in. upowszechniać wiedzę na temat praw człowieka, zbierać pomysły ograniczenia przyczyn przemocy rówieśniczej i dyskryminacji w grupie rówieśniczej. Działania zostaną wzmocnione przez konferencję adresowaną do nauczycieli, uczniów i rodziców przygotowaną we współpracy z uczestnikami projektu.

Projekt posiada patronat honorowy Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

DLACZEGO


BO nasze dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej w szkole
BO koleżanki i koledzy z klasy bali się o tym powiedzieć
BO każdy z nich to przeszedł i „cieszył się” że jest nowa ofiara a nie on
BO moje dziecko potrafiło krzyknąć DOŚĆ, ale inni nie potrafią
BO rozmawiałam z dzieckiem codziennie, ale inni rodzice tego nie robią
BO w szkole nikt z nauczycieli tego nie zauważył
BO dyrekcja twierdziła, że problem przemocy w ich szkole nie istnieje

IMG_8684

DLA KOGO

uczniowie 10 szkół podstawowych oraz 10 ponadpodstawowych, którzy będą młodzieżowymi ambasadorami praw człowieka i walki z przemocą rówieśniczą w swoich szkołach.

uczniowie szkół (ok. 1000 osób), do których skierowane będą kampanie społeczne i działania edukacyjne prowadzone przez młodzieżowych ambasadorów

zespół około 200 nauczycieli i dyrektorów ze szkół i wychowawców innych placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego, którzy będą włączani w realizowane w szkołach kampanie oraz będą uczestnikami konferencji.

Działania w projekcie

START
1.01.2022 - 28.02.2022
Działanie I
WARSZTATY TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW

Młodzież dowie się o zagadnieniach związanych z prawami człowieka, przyczynami i skutkami przemocy i agresji w szkole, tak aby później mogła przekazać wiedzę swoim rówieśnikom.

Uczestnicy otrzymają wiedzę o skali, skutkach i konsekwencjach przemocy rówieśniczej.

Opracowane zostaną m.in. strategie jak sobie z nią radzić i gdzie można szukać pomocy kiedy się z nią zetkniemy.

Młodzież wypracuje autorskie wnioski i ustalenia na okoliczność zaistnienia przemocy rówieśniczej, aby poznać jasny i precyzyjny sposób postępowania/radzenia sobie z takimi sytuacjami w konkretnej szkole z pomocą konkretnych pedagogów.

Zaplanowano również warsztaty z animacji społecznej, żeby przepracować z młodzieżą pomysły kampanii społecznych w szkołach.

1.02.2022 - 15.02.2022
Działanie II
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Niezbędne jest również szkolenie dla nauczycieli-opiekunów grup na temat pracy metodą projektu profilaktycznego, tak aby mogli oni być włączeni w cykl edukacyjny uczestników i następnie być dla nich wsparciem

1.02.2022 - 15.04.2022
Działanie III
PRZYGOTOWANIE KAMPANII INFORMACYJNYCH

Uczniowie szkół podstawowych napiszą edukacyjną bajkę profilaktyczną dotyczącą praw człowieka oraz przemocy, które będą też stanowić element dydaktyczny podczas szkolnych kampanii. warsztaty bajkopisarskie webinar – 6 godz

Grupy uczniów ze szkół ponadpodstawowych (ok. 5 osób) będą pracować nad filmem dot. praw człowieka i przemocy rówieśniczej uświadamiające jakie są jej przyczyny, czy konsekwencje – warsztaty filmowe – 4 godz. dla szkoły

W ramach konkursu wybrany zostanie najlepszy film i najlepsza bajka

15.04.2022-10.07.2022
Działanie IV
REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH W SZKOŁACH

Uczniowie przygotują inicjatywy przeciwdziałające mowie i aktom nienawiści, opracują filmy profilaktyczne i bajki, które będą m.in. upowszechniać wiedzę na temat praw człowieka i równego traktowania, zawierać pomysły ograniczenia przyczyn przemocy rówieśniczej i dyskryminacji.

Z uwagi na zaangażowanie młodzieży w organizacje autorskich kampanii społecznych i zabezpieczenie możliwości realizacji rożnych pomysłów wypracowywanych pod okiem opiekuna i ekspertów Fundacji Mikroakademia zabezpieczono śr. 300 PLN na koszty organizacji, które obecnie trudne do przewidzenia.

Dodatkowo zaplanowano wsparcie eksperckie każdego wydarzenia. Organizatorzy będą mogli zaprosić np. policjanta, przedstawiciela NGO działającej na rzecz praw człowieka, czy innego ważnego gościa, żeby spotkał się z całą społecznością szkolną.

10.10.2022-10.11.2022
Działanie V
KONFERENCJA

Konferencja będzie podsumowywać cały projekt. W ramach niniejszego działania zaplanowano zaproszenie specjalistów / fachowców / ekspertów w dziedzinie praw człowieka i przemocy rówieśniczej. Odniosą się oni również do materiałów, wniosków i rekomendacji wypracowanych przez młodzież podczas kampanii.

Na konferencję przygotowany zostanie raport promujący dobre praktyki i rozwiązania w zakresie równego traktowania i praw człowieka przepracowane przez uczestników projektu w formie kampanii społecznych jako narzędzia profilaktycznego oraz edukacyjnego. Przedstawi on jak można skutecznie działać, rozwijać wiedzę i umiejętności w obszarze praw człowieka i równego traktowania w środowisku szkolnym.

FILMY ANTYPRZEMOCOWE MŁODZIEŻY

Szkolne kampanie Antyprzemocowe

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

Szkoła Podstawowa w Kowalach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzeszynie

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej

Szkoła Podstawowa w Pomlewie

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie

Szkoła Podstawowa w Przywidzu im. Unii Europejskiej

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

Liceum Ogólnokształcące nr XIX im. Mariana Mokwy w Gdańsku

X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

Materiały edukacyjne

FUNDACJA MIKROAKADEMIA

dotychczasowe przedsięwzięcia

Fundacja Mikroakademia czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Prowadząc działalność statutową w zakresie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej realizuje szereg szkoleń i warsztatów oraz projektów dla NGO, seniorów oraz uczniów pomorskich szkół i uczelni.

2014 r.

FOTORADAR – nadzór redakcyjny Fundacji nad gazetką szkolną w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku. W ramach współpracy Uczniowie brali udział w organizowanych przez Fundację warsztatach dziennikarskich oraz spotykali się na comiesięcznych kolegiach redakcyjnych. Fundacja była też odpowiedzialna za skład kolejnych wydań gazetki oraz korektę i oprawę graficzną.

2015 r.

BAJKA EDUKACYJNA współfinansowana przez miasto Gdańsk, w którym udział wzięło 40 dzieci z SP nr 80 w Gdańsku. Celem projektu było kształtowanie postaw obywatelskich: tolerancja, poszanowanie prawa, samorządność oraz ekologia wśród dzieci w wieku 7-10 lat. Dzieci, w sposób przystępny i twórczy, zapoznały się z tematami. Wymyśliły i opracowały bajki, stworzyły ilustracje, zdefiniowały wiele pojęć i wytłumaczyły je innym dzieciom. Nabyły i rozwinęły umiejętności społeczne, twórcze postawy oraz aktywności własne, rozbudziły nowe zainteresowania. W projekcie powstało 18 bajek edukacyjnych.

TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO W GDAŃSKU – współfinansowany przez miasto Gdańsk, gdzie uczestniczyło 40 uczniów z 4 Liceów ogólnokształcących z Gdańska. Celem projektu było: Popularyzacja idei debat oksfordzkich w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej Gdańska. Uświadomienie, zwerbalizowanie tego co ważne jest dla poczucia wspólnoty lokalnej, Edukacja uczestnicząca młodzieży szkolnej. Młodzież wzięła też udział w warsztatach przygotowujących do wystąpień publicznych i debat oksfordzkich oraz w konkursie eseistycznym. Projekt realizowany we współpracy z biblioteką Europejskiego Centrum Solidarności.

KUŹNIA ZDROWIA inicjatywa społeczna w Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowana w ramach projektu finansowanego z programu FIO. Koncepcja programu oparta została na cyklu zajęć o zdrowym stylu życia, warsztatach z przedsiębiorczości, zajęciach kulinarnych. Udział w nich wzięło po trzech przedstawicieli każdej klasy, którzy następnie, na bazie otrzymanej wiedzy, prowadzili zajęcia w swoich klasach dla pozostałych uczniów. Podczas realizacji projektu zorganizowany został Dzień Przedsiębiorczości, w którym uczniowie zaprezentowali przygotowane stoiska ze zdrową żywnością, potrawy oraz plakaty promujące poszczególne przepisy. Finałem projektu było zaprojektowanie oraz wydrukowanie kalendarza ze zdrowymi przepisami i zdjęciami.

2016 r.

KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ? – POZNAJEMY PATRONÓW NASZYCH ULIC – projekt adresowany do uczniów Gimnazjum 25 finansowany z funduszu „Akumulator społeczny”, Realizując projekt chcieliśmy podnieść świadomość uczniów odnośnie patronów ulic, którzy przecież musieli coś w życiu osiągnąć żeby ich nazwisko pojawiło się na tabliczce. Dodatkowo był to ciekawy, innowacyjny sposób na poznanie historii i współczesnej dzielnicy. Nauka ta połączona z zabawą, kreatywnością oraz rywalizacją była łatwiej akceptowana przez uczniów niż siedzenie i słuchanie nauczyciela. Dodatkowo projekt pobudził tzw. szkolnych „śpiochów”, gdyż angażował wszystkich uczniów oraz dał pole do popisu różnym umiejętnościom: plastycznym, fotograficznym, geograficznym, informatycznym, technicznym, historycznym. Projekt rozwijał również u uczestników umiejętności społeczne (współpraca w grupie, negocjacje, itp.) oraz inne np. fotograficzne, orientacja w terenie, plastyczne, graficzne, wyszukiwanie danych źródłowych.

II TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO W GDAŃSKU współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczestniczyło 80 uczniów z gdańskich szkół średnich Celem projektu było kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzowanie atrakcyjnych dla młodzieży wzorców komunikacji społecznej w formie debaty oksfordzkiej. W 8 szkołach ponadgimnazjalnych upowszechniono kulturę dialogu publicznego bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych. Debaty pokazowe w szkołach zgromadziły w sumie 270 osób.  

TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO NA POMORZU współfinansowany z FIO, Cel główny: Rozwój postaw obywatelskich u uczniów 12 szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego został w pełni zrealizowany, co więcej Fundacja Mikroakademia zrealizowała go w większym wymiarze, niż zakładano, projekt był realizowany w 13 szkołach ponadgimnazjalnych debatowało 146 uczniów. Debaty pokazowe zgromadziły 611 osób wśród publiczności.

2017 r.

II TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO NA POMORZU współfinansowany z FIO, w projekcie udział wzięło 16 szkół 160 uczniów debatujących. Debaty pokazowe zgromadziły 946 osób wśród publiczności (uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy, przedstawiciele pomorskich NGO i organizacji pracodawców, doradcy zawodowi, pracownicy uczelni wyższych, uczniowie szkół gimnazjalnych, pracownicy Urzędów Pracy oraz inne miejskie i powiatowe instytucje.

2018 r.

SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY we współpracy z Radą Szkoły X LO w Gdańsku – projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczniowie w procesie wyborów obywatelskich sami wybierali do realizacji szkolne projekty swoich kolegów. Celem projektu było popularyzowanie atrakcyjnych dla młodzieży wzorców partycypacji obywatelskiej, jako immanentnej części demokracji. W ramach projektu udało się podnieść wiedzę na temat budżetu obywatelskiego i upowszechniać w praktyce proces podejmowania przez uczniów bezpośrednio Decyzji odnośnie zagospodarowania części budżetu Rady Szkoły. Elementem projektu było uczenie się kultury dialogu publicznego bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych. Zaplanowane działania dały uczniom możliwość wypowiedzenia się na tematy ważne dla funkcjonowania ich szkoły i przyczyniły się do rozwoju dialogu obywatelskiego. Poprzez wprowadzenie w proces wychowawczy i pedagogiczny szkoły modelu budżetu obywatelskiego młodzież mogła rozwinąć wiele kompetencji obywatelskich oraz wziąć udział w działaniach wspomagających rozwój demokracji.

WIEM, UMIEM, REAGUJĘ– projekt, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, Został on zbudowany na kanwie wieloletnich doświadczeń Fundacji w pracy z młodzieżą a jednocześnie we współpracy ze specjalistami udało się to przedsięwzięcie ubogacić elementami subsydiarności i aktywizacji uczestników do samodzielnego wypracowywania skutecznych działań anty przemocowych. Dotyczył on przemocy rówieśniczej, w którym uczniowie 6 gdańskich szkół przy wsparciu merytorycznym Fundacji, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przygotowywali seminaria szkolne dla swoich kolegów i koleżanek wcielając się (po wcześniejszych warsztatach profilaktycznych, prawnych i animacyjnych) w rolę organizatorów, wykonawców i ekspertów. W każdej szkole stworzony został przez uczniowskie zespoły film profilaktyczny. Zorganizowana została konferencja tematyczna dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów pomorskich szkół. Realizacja projektu oraz osiągnięcie zamierzonych celów i rezultatów jest ogromnym sukcesem fundacji głównie w wymiarze społeczno-profilaktycznym. Uzyskał on pozytywne opinie Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli, specjalistów z KM Policji w Gdańsku oraz Gdańskiego CPU i zainteresowanie dyrektorów pomorskich szkół. Obecnie projekt jest kontynuowany w 20 szkołach woj. pomorskiego.

III TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO NA POMORZU – współfinansowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, Celem projektu był Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół średnich woj.pomorskiego służącego m.in. budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cel ten został w pełni osiągnięty, a w projekcie udział wzięło 11 szkół ponadgimnazjalnych.

2019 r.

POMORSKIE KORZENIE KRESOWE – projekt z dotacji programu Patriotyzm Jutra miał na celu zachowanie pamięci o dziejach i przeżyciach żyjących jeszcze mieszkańców Pomorza pochodzących z kresów. Był okazją do międzypokoleniowego upamiętniania dziejów ojczystych i przywracania pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii rodzinnych. Adresatami projektu byli młodzi ludzie – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego oraz ich rodziny. Wzięli w niej udział młodzi mieszkańcy województwa pomorskiego włączając w wykonanie swoich projektowych działań całe swoje rodziny oraz mieszkańców swoich miejscowości. Zbierali oni świadectwa (dokumenty, zdjęcia, itp.) swojego oraz swoich dziadków pochodzenia z terenów kresowych opisując losy bohaterów historii rodzinnych przed wojną oraz po jej zakończeniu. Projekt wieńczyła konferencja historyczna oraz wystawa najlepszych prac konkursowych, a także kalendarz z pracami.

2019-2020 r.

MŁODZIEŻOWY COLLEGE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI projekt realizowany we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą współfinansowany ze środków pochodzących z EFS w ramach POWER Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celami projektu było m.in. popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób (126 dziewczynek/84chłopców) w wieku 12-16 lat z woj. pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, których efekty nauczania były dostosowane do wieku uczestników oraz integracja lokalnej społeczności woj. pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata. W celu osiągnięcia powyższych założeń przygotowane były dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat różne formy wsparcia oraz szereg zajęć edukacyjnych. (budżet: 434 000 zł, zadania fundacji „Praktyczne działania podnoszące kompetencje społeczne” – budżet 20 400 zł, dodatkowo udział w zarządzaniu projektem oraz w rozliczaniu projektu – kwartalne wnioski sprawozdawcze).

2019-2021 r.

AKCELERATOR KARIER-PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI – Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gdańsk Global współfinansowany z UE Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (MRPiPS). Celem głównym projektu było rozwinięcie u 100 osób od 15 do 29 r.ż. kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy, służących kształtowaniu ich postaw prospołecznych poprzez kompleksowy program wsparcia (warsztaty, wizyty studyjne, spotkania networkingowe, wolontariat). Osiągnięcie celów było możliwe poprzez: Przeprowadzenie weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych 2. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne 3. Praktyczne działania podnoszące kompetencje społeczne. Dzięki użyciu tych narzędzi każdy UP otrzymał wiedzę opartą na realnym doświadczeniu, zdobytym w trakcie 10-cio mies. programu dającego użyteczną i odpowiadającą konkretnemu zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy wiedzę i umiejętności konieczne do wejścia i trzymania się na nim, Każdy uczestnik projektu rozwinął co najmniej 8 z 15 kompetencji społecznych. Zapoznał się też m.in. z działalnością organizacji NGO na rzecz wspólnot lokalnych, wolontariatem oraz sprawdził w praktyce swoje umiejętności społeczne podczas organizacji i realizacji własnych inicjatyw społecznych. Uczestnicy objęci byli opieką tutora/coacha, oraz mentora podczas realizacji aktywności społecznej na rzecz własnego otoczenia społecznego.

2021

FOTOGRAFIA NASZĄ PASJĄ – celem projektu było uświetnienie 40-lecie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Seniorzy z gminy Nowa Karczma wzięli udział w wycieczce tematycznej do Stoczni Gdańskiej i historycznej Sali BHP. Wyjazd poprzedzony był warsztatami z fotografii smartfonami, tak aby seniorzy podczas wycieczki zrobili różne zdjęcia, które później zostały zaprezentowane mieszkańcom gminy podczas wernisażu.

PLANSZÓWKOWI KINOFANI – projekt polegał na organizacji 10 spotkań podczas których dla mieszkańców wsi Nowy Barkoczyn organizowane były seanse filmowe oraz rozgrywki gier planszowych. Przy okazji tych spotkań rozmawialiśmy z lokalną społecznością o innych możliwych aktywnościach, które mogłyby w przyszłości zachęcić ją do aktywności społecznej na rzecz naszej miejscowości. Efektem tych spotkań była oddolna inicjatywa mieszkańców z okazji Święta Trzech Króli – po raz pierwszy zorganizowali przemarsz orszaku Trzech Króli zakończony ogniskiem integracyjnym.

AKTYWNY SENIOR – zorganizowane zostało 10 cyklicznych zajęć dla seniorów z Kościerzyny, m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego i ludowego, jak również zajęcia z różnymi specjalistami (lekarz, prawnik, psycholog, itp.). Promowana była kultura kaszubska.

AKCELERATOR SENIORALNEJ AKTYWNOŚCI – Program Aktywni+ MRiPS. Celem przedsięwzięcia było podniesienie umiejętności i wiedzy w różnych obszarach kompetencji kluczowych u 60 seniorów województwa pomorskiego do końca 2021 r. Osiągnięty został on poprzez udział seniorów w szeregu warsztatów z różnych obszarów m.in.: cyfrowych, artystycznych, architektonicznych, przywództwa i animacji społecznej. Jednym z ich elementów były praktyczne warsztaty, w trakcie których seniorzy organizowali swoje małe lokalne wydarzenia zarządzając samodzielnie pomysłem, budżetem i zasobami ludzkimi. Stosowanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących pozwoliło na rozwinięcie takich umiejętności, jak: komunikatywność, otwartość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność czy umiejętność negocjacji. Dzięki warsztatom stworzona została szansa na wyłonienie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym. Z kolei możliwość zrealizowania wydarzenia na rzecz lokalnej społeczności pozwoliło uczestnikom sprawdzić nabyte kompetencje w praktyce. Dodatkową korzyścią realizacji wydarzeń była możliwość realnego wpływu uczestników na realizację projektu – to oni zdecydowali, jakie działania były najbardziej odpowiednie dla ich społeczności lokalnych, co jest dla nich ważne i co ich zainteresuje, sami te działania zaplanowali i rozliczyli koszty. Projekt odbił się szerokim echem w lokalnej społeczności i można stwierdzić, iż jest to kolejny duży sukces fundacji, iż mimo pandemii udało się zaktywizować seniorów nie tylko do biernego uczestnictwa w zadaniach, ale głównie do czynnego udziału w działaniach i współuczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz przejmowania inicjatywy do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Fundacja Mikroakademia w trakcie swojego funkcjonowania nawiązała współpracę z wieloma instytucjami publicznymi, pozarządowymi i biznesowymi woj. pomorskiego. Były to m.in. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – 35 placówek, Gminne Ośrodki Kultury – w Przywidzu i Lubichowie, Sopocka Szkoła Wyższa, Fundacja Gdańsk Global, Radio Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ok. 20 NGO Dzięki współpracy z inicjatywami Pomorskiej Sieci COP uczestniczyliśmy w projektach szkoleniowych skierowanych do samorządów w Wejherowie, Gdyni, Gdańsku, Tczewie, Starogardzie i Pruszczu Gdańskim. Ponadto prezeska Fundacji jest członkiem Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz powiatowej RDPP w Kościerzynie. Wiceprezes reprezentuje pomorskie organizacje w Komitecie Monitorującym PO PC.

Ponadto Fundacja stara się włączać w swoje projekty sektor biznesu np. cooworking O4 przy Olivia Biznes Center. Fundacja współpracuje również z uczelniami wyższymi Pomorza np. Sopocką Szkołą Wyższą czy Uniwersytetem Gdańskim m.in. przy organizacji równego rodzaju sympozjów czy debat problemowych oraz w realizacji III misji uczelni. W ostatnim roku szeroko rozwinięta została współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, kościerskim punktem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu (wspólne konferencje, projekty, wsparcie grup docelowych itp.)